اغلب پیامک های تبلیغاتی حداقل یکبار خوانده می شوند


دسترسی دائم به مشتریان


پیامک نیاز به توزیع کننده ندارد


هزینه پایین ارسال و نرخ پاسخ مصرف کنندگان


سادگی و قابل دسترس و استفاده بودن آن توسط همگان


با استفاده از سیستم مدیریتی (پنل اس ام اس) می توانید آمار کامل و دقیقی از میزان تبلیغات خود از طریق پیامک در اختیار داشته باشید.