آدرس:
اراک - خیابان امام خمینی (ره)- جنب داروخانه شبانه روزی امیر کبیر-کوچه ساعی - کد پستی :3813849173
پست الکترونیک
مدیریت:info@narvan-co.ir
پشتیبانی:support@narvan-co.ir
 
086-32218248-32236063
086-32231747
 

داخلی های شرکت نارون :

0 اپراتور      1 فروش      2 پشتیبانی

3 مدیریت      4 حسابداری   5 فکس

Support: +777 (100) 1234
Sales manager: +777 (100) 4321
Director: +777 (100) 1243