نسخه سازمانها/ادارات/شرکتها و...

نسخه کامل

قابلیت تعریف کاربران وجوز آنها

تعیین میزان شارژ و اعتبار هر کاربر

قابلیت ساخت گروه ها و ثبت مخاطبین

ارسال پیام به گروه ها و شماره های انبوه

زمانبندی ارسال پیامها

گزارش گیری از پیامها

مشاهده تراکنس های مالی

مشاهده تراکنس های پیامکی

شارژ آنلاین سامانه

برگزاری نظر سنجی

برگزاری مسابقه

تعیین لیست سیاه

وب سرویس

تعیین پیام های مناسبتها و رویداد ها

پاسخ هوشمند

قابلیت دایورت

کنترل هوشمند

و...

نسخه ارسال و دریافت

دارای شماره 14 قمی اختصاصی

قابلیت تعریف کاربران

تعیین مجوز هر کاربر

تعیین میزان شارژ

تعیین تعرفه هر کاربر

قابلیت ساخت گروه ها

ثبت مخاطبین در گروه ها

ارسال پیام به گروه ها

ارسال پیام به شماره های انبوه

ارسال پیام ها به صورت زمانبندی و دوره ای

صندوق دریافت

گزارش پیامهای ارسالی به گروه ها

گزارش پیامهای انبوه

مشاهده تراکنس های مالی

مشاهده تراکنش های پیامکی

بازگشت هزینه شماره های بلوکه شده

شارژ آنلاین سامانه

و...

نسخه فقط ارسال

قابلیت ساخت گروه ها

ثبت مخاطبین در گروه ها

خروجی اکسل از لیست مخاطبین

ارسال پیام به گروه ها

ارسال پیام به شماره های انبوه

ارسال از فایل اکسل

ارسال نظیربه نظیر از فایل اکسل

زمانبندی ارسال پیامها

ارسال پیام به صورت دوره ای

گزارش پیامهای ارسالی به مخاطبین

گزارش پیام های انبوه

گزارش پیام های زمانبندی و دوره ای

مشاهده تراکنش های مالی

مشاهده تراکنش های پیامکی

بازگشت هزینه شماره های بلوکه شده

مشاهده اطلاعات ورود

شارژ آنلاین سامانه

و...

نسخه نمایندگی دفاتر بیمه

نسخه کامل

قابلیت تعریف کاربران وجوز آنها

تعیین میزان شارژ و اعتبار هر کاربر

قابلیت ساخت گروه ها و ثبت مخاطبین

ارسال پیام به گروه ها و شماره های انبوه

زمانبندی ارسال پیامها

درج بیمه نامه ها و تعیین تاریخ انقضا

ارسال پیام قبل از اتمام بیمه نامه

تعیین چک و اقساط

گزارش گیری از پیامها

گزارش ارسالی های بیمه

مشاهده تراکنس های مالی

مشاهده تراکنس های پیامکی

شارژ آنلاین سامانه

برگزاری نظر سنجی

برگزاری مسابقه

تعیین لیست سیاه

وب سرویس

تعیین پیام های مناسبتها و رویداد ها

پاسخ هوشمند

قابلیت دایورت

کنترل هوشمند

و...

نسخه ارسال و دریافت

دارای شماره 14 قمی اختصاصی

قابلیت تعریف کاربران

تعیین مجوز هر کاربر

تعیین میزان شارژ

تعیین تعرفه هر کاربر

قابلیت ساخت گروه ها

ثبت مخاطبین در گروه ها

درج بیمه نامه ها و تعیین تاریخ انقضا

ارسال پیام قبل از اتمام بیمه نامه

تعیین چک و اقساط

ارسال پیام به گروه ها

ارسال پیام به شماره های انبوه

ارسال پیام ها به صورت زمانبندی و دوره ای

صندوق دریافت

گزارش پیامهای ارسالی به گروه ها

گزارش پیامهای انبوه

گزارش ارسالی های بیمه

مشاهده تراکنس های مالی

مشاهده تراکنش های پیامکی

بازگشت هزینه شماره های بلوکه شده

شارژ آنلاین سامانه

و...

نسخه فقط ارسال

قابلیت ساخت گروه ها

ثبت مخاطبین در گروه ها

خروجی اکسل از لیست مخاطبین

درج بیمه نامه ها و تعیین تاریخ انقضا

ارسال پیام قبل از اتمام بیمه نامه

تعیین چک و اقساط

ارسال پیام به گروه ها

ارسال پیام به شماره های انبوه

ارسال از فایل اکسل

ارسال نظیربه نظیر از فایل اکسل

زمانبندی ارسال پیامها

ارسال پیام به صورت دوره ای

گزارش پیامهای ارسالی به مخاطبین

گزارش پیام های انبوه

گزارش پیام های زمانبندی و دوره ای

گزارش ارسالی های بیمه

مشاهده تراکنش های مالی

مشاهده تراکنش های پیامکی

بازگشت هزینه شماره های بلوکه شده

مشاهده اطلاعات ورود

شارژ آنلاین سامانه

و...

نسخه مدارس

نسخه ارسال و دریافت

دارای شماره 14 قمی اختصاصی

قابلیت تعریف کاربران

تعیین مجوز هر کاربر

تعیین میزان شارژ

تعیین تعرفه هر کاربر

قابلیت ساخت گروه ها

ثبت مخاطبین در گروه ها

ارسال پیام به گروه ها

ارسال پیام به شماره های انبوه

ارسال پیام ها به صورت زمانبندی و دوره ای

صندوق دریافت

گزارش پیامهای ارسالی به گروه ها

گزارش پیامهای انبوه

مشاهده تراکنس های مالی

مشاهده تراکنش های پیامکی

بازگشت هزینه شماره های بلوکه شده

شارژ آنلاین سامانه

و...

نسخه فقط ارسال

قابلیت ساخت گروه ها

ثبت مخاطبین در گروه ها

خروجی اکسل از لیست مخاطبین

ارسال پیام به گروه ها

ارسال پیام به شماره های انبوه

ارسال از فایل اکسل

ارسال نظیربه نظیر از فایل اکسل

زمانبندی ارسال پیامها

ارسال پیام به صورت دوره ای

گزارش پیامهای ارسالی به مخاطبین

گزارش پیام های انبوه

گزارش پیام های زمانبندی و دوره ای

مشاهده تراکنش های مالی

مشاهده تراکنش های پیامکی

بازگشت هزینه شماره های بلوکه شده

مشاهده اطلاعات ورود

شارژ آنلاین سامانه

و...