از 100,000 تا 399,000 تومان
 • خطوط 3000 و 5000
 • پیامک فارسی 140 ریال
 • پیامک انگلیسی 310 ریال
10,000 تا 99,000 تومان
 • خطوط 3000 و 5000
 • پیامک فارسی 145 ریال
 • پیامک انگلیسی 320 ریال
از 1,500,000 تا ...
 • خطوط 3000 و 5000
 • پیامک فارسی 130 ریال
 • پیامک انگلیسی 280 ریال
از 400,000 تا 1,500,000 تومان
 • خطوط 3000 و 5000
 • پیامک فارسی 135 ریال
 • پیامک انگلیسی 290 ریال