عدم تعامل دو سویه با مشتریان

توجه کنید که همیشه شما به عنوان ارسال کننده و مشتریان شما به عنوان دریافت کننده پیامک نباشند. گاهی هم نظر آنها را جویا شوید و مثلا از آنها بخواهید در یک نظرسنجی شرکت کنند.


طولانی بودن متن پیامک


 درنظر داشته باشید که حوصله  افراد با یکدیگر یکسان نیست.بیشتر افراد تمایل دارند اطلاعات مختصر و مفید بگیرند و شما هم باید سعی کنید که متن پیامک خود را گیرا و کوتاه بنویسید.


زمان نامناسب در ارسال پیامک


در طول روز زمانهایی که فرد اولویت های مهمتری نسبت به خواندن یک پیام کوتاه دارد.مطمئن باشید که ساعت خواب مهمتر از خواندن یک پیامک آن هم از سوی یک ناشناس است.دور شدن از مشتریان


 سعی نکنید این حس به مشتریان شما القا شود که از آنها به عنوان یک ابزار جهت منافع اقتصادی خود استفاده می کنید. برای ارتباط نزدیک تر می توانید برای آنها پیامک تبریک روز تولد برای مشتریان ویژه خود بفرستید.


ارسال مکرر پیام کوتاه تبلیغاتی


دقت کنید که فاصله زمانی بین پیامکهای شما حتی اگر متن های آن هم متفاوت است خیلی نزدیک به هم نباشد. سعی کنید گیرندگان را با پیامکهای تکراری و نزدیک به هم کلافه نکنید


ارسال پیامک به بازار هدف نامناسب


 شما باید بتوانید بازار هدف خود را شناسایی کنید و پیامک خود را بصورت هدفمند فقط به آنها ارسال نمایید.